Fyzioterapie Mgr. Věra Kučerová, DiS.

Terapeutický koncept BPP (bazální posturální programy),
Bobath koncept.
Specializace na děti a vážná poranění.

Pokud se chcete dozvědět více, čtěte zde.

Pracovní doba

PO: 8 - 12
ÚT: 8 - 12, 13 - 16
ST: zavřeno
ČT: 8 - 12, 13 - 16
PÁ: 8 - 12, 13 - 16

Bližší informace

Práce s dětmi
Specializuji se zejména na dětskou mozkovou obrnu, brachiální plexus, skoliózu, vadné držení těla, ale i další diagnózy. Terapie spočívá ve společné práci fyzioterapeuta a rodičů. Četnost návštěv se odvíjí od stavu dítěte a schopnosti rodičů porozumět danému problému a naučit se, jak s dítětem pracovat následně v domácím prostředí. Součástí tohoto procesu jsou konzultace o psychomotorickém vývoji dítěte, kineziologické vyšetření. Terapii lze nastavit individuálně na konkrétní problém. Dále poskytuji poradenství ohledně správné obuvi, vhodnosti pomůcek v průběhu vývoje dítěte. Pořádám kurzy správné manipulace s dítětem.

Vážná poranění a onemocnění
Jedná se především o poranění míchy a mozku a onemocnění postihující nervovou soustavu, která vyžadují dlouhodobou terapii. Práce s těmito pacienty spočívá v terapii, která je schopna zasáhnout do řídících mechanismů centrální nervové soustavy. Proto využívám převážně koncept Bazální posturální programy, díky kterému je možné navracet pacienty zpět do běžného života.

Metody používané při terapii

Bazální posturální programy

Autorka konceptu Jarmila Čápová vychází z neurofyziologických poznatků a z procesu postupného vývoje lidského vzpřimování, tedy zákonitostí raného psychomotorického vývoje.
Bazální posturální programy jsou základní stavební kameny lidské motoriky, které jsou nám geneticky dány. Pokud se dítě vyvíjí dobře, postupně se tyto programy uplaňují v závislosti na zrání CNS. Neznamená to však, že budou fungovat po celý život. V průběhu života, často z různých důvodů (nemoc, sedavé zaměstnání, úraz …), tyto programy nahrazujeme jinými pohybovými vzory, které již nepůsobí blahodárně na pohybový systém, tak aby nám co nejdéle vydržel bez bolesti nějaké části těla a změn na pohybovém aparátu. Je potom nutné se opět k těmto bazálním programům vrátit a tyto „obnovitelné zdroje“ opět využívat – najít k nim prostřednictvím terapeuta opět cestu.
Dochází k postupnému návratu k přirozené hybnosti bez bolesti a to s vyváženým svalovým napětím, centrovanými klouby a zdravou stabilní páteří.
Terapie je prováděna v tzv. vstupních posturách, které odpovídají polohám z vývoje lidského vzpřimování.
Práce v BPP se individuálně přizpůsobuje tělesnému a duševnímu stavu pacienta.
Využití pro děti i dospělé různých diagnóz z důvodu využívání genetických zdrojů, které má každý jedinec (jen k nim z nějakého důvodu nemůže najít cestu). Má tedy pouze jednu kontraindikaci a to stav, kdy není možné pacienta psychicky namotivovat ke spolupráci.

Bobath koncept

Zakladatelé metody jsou Berta Bobath (fyzioterapeutka) a její manžel Karel Bobath (lékař).
Koncept byl vyvinut pro děti s dětskou mozkovou obrnou a později pro dospělé s hemiplegií jako následku cévní mozkové příhody.
Jde o metodu pro osoby s motorickými, smyslovými a percepčními poruchami, které vznikly na základě poškození CNS.
Terapie konceptu se zaměřuje na senzomotorický, kognitivní, sociální a emocionální vývoj dítěte.
Klade důraz na participaci jedince.
Bobath koncept vychází z vývoje dítěte.
Metoda využívá hravost dítěte a snaží se prostřednictvím hry dítě motivovat pomocí hraček, pomůcek nebo činnosti, kterou dítě rádo vykonává.
Dovoluje tedy hru, ale koriguje ji.
Hravost je na prvním místě.
Bobath terapie je založena na druhu a distribuci svalového napětí.
U postižení CNS bývá mechanismus pohybu změněn a stává se patologický, na základě toho se budují kompenzace, které se snaží terapie odstranit nebo alespoň minimalizovat.
Podle svalového napětí trupu a končetin dítěte je využíváno facilitačních a inhibičních technik, aby docházelo k jeho úpravě.

Klappovo lezení

Původní zaměření bylo na idiopatickou skoliózu.
Tuto německou metodu Rudolfa a Bernharda Klappa obohatila J. Čápová o nové poznatky z ontogeneze, čímž se rozšířil vliv na řadu dalších diagnóz.
Uplatní se všude, kde je potřeba působit na různé oblasti osového orgánu, zejména pak u různých forem vadného držení těla, M. Bechtěrev, M. Scheuermann, funkčních poruch osového orgánu i pro zlepšení dechové mechaniky.
Rozšiřuje možnost terapeutického působení o oblasti ramenních a kyčelních kloubů.
Příznivě působí také na problematiku inkontinence a funkční sterility žen.
Aktivita v inovovaném Klappovu lezení přispívá ke zlepšení kondice pacienta, a proto jej lze uplatnit v preventivních programech, autoterapii a tzv. hygieně páteře dětí a dospělých.
Jedná se o lezení po čtyřech s parametry fyziologie, kde se podle individuálních potřeb pacienta mění opora o horní končetiny tak, aby byla každému pacientovi terapie napasována přímo „na míru“.

O mně

Věra Kučerová foto

Vzdělání a praxe:
1998 – 2001 VOŠ České Budějovice, obor: diplomovaný fyzioterapeut
2001 – 2006 VŠ FTVS UK Praha, obor: sport pro zdravotně postižené
2014 – NCO NZO, obor: Aplikovaná fyzioterapie – atestační zkouška

2001 – 2004 FN Motol - dětská neurologie, Praha
2011 – 2014 Neurofyzionet, Mudr R. Flašar, Brno
2010 – 2019 Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov
2014 – 2016 Rehabilitační dětský stacionář Medvídek, Brno

Odborné kurzy:
Bazální posturální programy ve fyzioterapii (BPP) – Jimramov, J.Čápová
Koncept BPP v dětském věku – Jimramov, J. Čápová
Bobath koncept a Baby Bobath ( diagnostika a terapie) – Žilina, Z.Schwiling
Vývojová neurologie – Thomayerova nemocnice, Mudr Zezuláková
Inovované Klappovo lezení – kvadrupedálnost v prevenci a léčbě- Jimramov, J. Čápová
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) FN MOTOL, P. Kolář
Prechtl GMA, CH Einspieler, Ostrava 2019

Ceník služeb

Individuální terapie – děti (50min): 700 Kč
Individuální terapie – dospělí (50min): 800 Kč

Konzultace s fyzioterapeutem - děti (50min): 700 Kč
Konzultace s fyzioterapeutem – dospělí (50min): 800 Kč

Kurz správné manipulace s dítětem (3hod): 1600 Kč
Kurz správné manipulace s dítětem (3 hod víkend): 2000 Kč
(v kurzu správné manipulace s dítětem je možnost 2-3 zájemců současně)